هیئت مدیره انجمن نارسایی قلب ایران

رئیس انجمن

دکتر احمد امین

دبیر انجمن

دکتر نسیم نادری

خزانه دار

دکتر سپیده تقوی

عضو هیئت مدیره

دکتر محمد مهدوی

دکتر رسول آذر فرین

دکتر سعید حسینی

دکتر بابک شریف کاشانی

بازرس

دکتر زهرا حسینی

keyboard_arrow_up