خون شناسی یا هماتولوژی به مطالعه یاخته های خونی، انعقاد خون و فرایند خونسازی می پردازد. این علم مقدار و ساختمان و عمل سلولهای خونی، پیشسازهای سلولهای خونی را در مغز استخوان، ساختارهای شیمیایی پلاسما و عمل پلاکتها و پروتئین‌هایی که در سیستم انعقادی دخالت دارند را بررسی می‌کند.

keyboard_arrow_up